heheh

ลัทธิเศรษฐกิจกับผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1

October 11, 2016 admin 0

  ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นสภาวะทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศก็เกิดความตกต่ำเป็นอย่าง จนทำให้ประเทศต่างๆ ได้มีการแข่งขันกันในด้านทรัพยากร วัตถุดิบ อาณานิคม การค้า สิ่งเหล่านี้ที่บ่อเกิดให้เป็นชนวนในการก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างที่เราเห็นชัดๆก็จะเป็นเรื่องของประชากรที่เสียชีวิต ทรัพย์สินและทรัพย์กรในประเทศไปมากมายก่อให้เกิดความยากจนตามมา ประเทศตะวันตกกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ประเทศอังกฤษได้รับผลกระทบนี้แบบเต็มๆกับการตกต่ำของเศรษฐกิจและสังคม ความเสียหายทางทรัพย์สิน การผลิตกำลังคน ทรัพยากร ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สภาพการว่างงานและอีกหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนคนในสังคมรับไม่ทัน การฟื้นตัวจากสงครามโลกของหลายๆประเทศ แน่นอนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกนั้นหนักมาก จากการช่วยเหลือของหลายประเทศประเทศพวกประเทศที่เจอกับภัยนี้ก็ได้มีการฟื้นตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร […]