สภาพเศรษฐกิจที่ได้ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2

warworld-5

 

เมื่อเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรก็มักจะมีปัญหาตามาเสมอ ยิ่งเป็นสงครามที่ยกระดับขึ้นเป็นสงครามโลกแน่นอนว่าผลกระทบต้องมีไปถึงทั่วโลกอย่างแน่นอน ปัญหาหลักๆเรื่องความไม่สมดุลทางทรัพยากรของแต่ละประเทศ ปัญหาการขาดแคลนขากแคลนวัตถุดิบ ตามมาด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนได้ผลกระทบมาจากสงครามโลก แต่ผลกระทบโดยตรงคือการเสียชีวิตของทั้งทหาร และ พลเรือน อีกทั่งยังถูกทำลายโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน จนไปถึงการขาดแดลนสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันความอดอยากหิวโหย เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมาด้วยปัญหาการว่างงาน

สงครามโลกทำให้ประชากรลดลง ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน การสูญเสียแห่งผลิตต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากรสำคัญๆไปกับสงคราม ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกไม่เว้นกระทั่งประเทศไทย ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่มีเงินเดือนประจำ ส่งผลกระทบกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรายแรงเพราะราคาสิ้นค้าที่สูงเกินกว่าปกติ ทำให้ไม่สามารถซื้อสิ้นค้านั้นได้และการส่งออกของตลาดโลกอาจจะทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

waer-c

ค่าปฏิกรรมสงคราม ประเทศที่แพ้สงครามต้องจ่ายในส่วนนี้คือให้ประเทศอื่นมีผลทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ค่าปฏิกรรมสงคราม เป็นเหตุให้ต้องเร่งรัดทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือส่งผลดีในการผลิตการส่งออก ข้อเสียคือถ้ามากเกินไปก็อาจทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อได้ ส่งผลให้ประเทศยากจนเศรษฐกิจซบเซา

บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับสงครามโลกครั้งที่ 2

จาปผลกระทบนี้มีหลายประเทศที่ได้ผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ชนะสงคราม หรือ แพ้สงคราม ก็ได้มีการพื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เวลาในการปรับตัวจนพื้นตัวเศรษฐกิจของตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งรายได้ของประชากรรวมไปถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นมีแรงงานเพิ่มขึ้น ผลผลิตเงินทุน และฐานทางด้านตุลาการชำระเงินก็ปรับตัวดีขึ้น

สรุปแล้วสงครามเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะจะสร้างความเสียหายมากกว่าเป็นผลดีต่อคนทั้งโลก